Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού ~ Ενότητα 3 – Κεφάλαια 2 – 3