Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

Επαναληπτικές ασκήσεις

Ενότητες

Α’ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ενότητα 1
  • 1. Υπενθύμιση – Α’ μέρος
  • 2. Υπενθύμιση – Β’ μέρος
  • 3. Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα
  • 4. Οι φυσικοί αριθμοί
  • 5. Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς
  • 6. Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς
  • 7. Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς
 • 1ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 2
  • 8. Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
  • 9. Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς
  • 10. Πολλαπλάσια και διαιρέτες
  • 11. Κριτήρια διαιρετότητας
  • 12. Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς
 • 2ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 3
  • 13. Οι κλασματικοί αριθμοί
  • 14. Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας
  • 15. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης
  • 16. Ισοδυναμία κλασμάτων – Απλοποίηση κλασμάτων
  • 17. Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
  • 18. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
  • 19. Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα-Αντίστροφοι αριθμοί
  • 20. Διαίρεση κλασμάτων
  • 21. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα
 • 3ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 4
  • 22. Συλλογή οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων
  • 23. Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή
  • 24. Πιθανότητες
 • 4ο επαναληπτικό κεφάλαιο

Β’ ΤΕΥΧΟΣ

 • Ενότητα 5
  • 25. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί
  • 26. Διάταξη δεκαδικών αριθμών – Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς
  • 27. Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς αριθμούς
  • 28. Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς
  • 29. Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς
  • 30. Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς
  • 31. Η έννοια του ποσοστού
  • 32. Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών
 • 5ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 6
  • 33. Οι αρνητικοί αριθμοί
  • 34. Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα
  • 35. Ισότητες και ανισότητες
 • 6ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 7
  • 36. Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες
  • 37. Προσανατολισμός στον χώρο
  • 38. Είδη γωνιών
  • 39. Μέτρηση γωνιών
  • 40. Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες
  • 41. Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές
  • 42. Καθετότητα – Ύψη τριγώνου
  • 43. Συμμετρία
  • 44. Κύκλος -Μήκος κύκλου
 • 7ο επαναληπτικό κεφάλαιο
 • Ενότητα 8
  • 45. Μονάδες μέτρησης του μήκους
  • 46. Γεωμετρικά σχήματα – Η περίμετρος
  • 47. Μονάδες μέτρησης της επιφάνειας
  • 48. Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου
  • 49. Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος
  • 50. Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας
  • 51. Μονάδες μέτρησης της μάζας
  • 52. Μονάδες μέτρησης του χρόνου
 • 8ο επαναληπτικό κεφάλαιο


Αρέσει σε %d bloggers: